عباسی: فصل آینده با نام “مشهد” به میدان می‌رویم/ خواسته‌های کاظمی معقول بود

عباسی: فصل آینده با نام “مشهد” به میدان می‌رویم/ خواسته‌های کاظمی معقول بود
مدیر‌عامل جدید سیاه‌جامگان تاکید کرد که نام این تیم در فصل آینده به نام ” مشهد” تغییر می‌کند و قصد ایجاد یک هویت بین‌المللی برای این شهر دارد.

عباسی: فصل آینده با نام “مشهد” به میدان می‌رویم/ خواسته‌های کاظمی معقول بود

مدیر‌عامل جدید سیاه‌جامگان تاکید کرد که نام این تیم در فصل آینده به نام ” مشهد” تغییر می‌کند و قصد ایجاد یک هویت بین‌المللی برای این شهر دارد.
عباسی: فصل آینده با نام “مشهد” به میدان می‌رویم/ خواسته‌های کاظمی معقول بود

روزنامه قانون