مقام پنجمی تیم بانوان در فستیوال بین المللی دراگون بوت “پنانگ “

مقام پنجمی تیم بانوان در فستیوال بین المللی دراگون بوت “پنانگ “

مقام پنجمی تیم بانوان در فستیوال بین المللی دراگون بوت “پنانگ “

مقام پنجمی تیم بانوان در فستیوال بین المللی دراگون بوت “پنانگ “