منصوریان: رنگ استقلال و پرسپولیس در آسیا “ملی” است/ السد با ژاوی ۴۵ میلیاردی اتوبوسی دفاع کرد

منصوریان: رنگ استقلال و پرسپولیس در آسیا “ملی” است/ السد با ژاوی ۴۵ میلیاردی اتوبوسی دفاع کرد

منصوریان: رنگ استقلال و پرسپولیس در آسیا “ملی” است/ السد با ژاوی ۴۵ میلیاردی اتوبوسی دفاع کرد

منصوریان: رنگ استقلال و پرسپولیس در آسیا “ملی” است/ السد با ژاوی ۴۵ میلیاردی اتوبوسی دفاع کرد