وزیر ورزش: “سعادتمند” باید از سرپرستی فدراسیون اسکی استعفا کند

وزیر ورزش: “سعادتمند” باید از سرپرستی فدراسیون اسکی استعفا کند

وزیر ورزش: “سعادتمند” باید از سرپرستی فدراسیون اسکی استعفا کند

وزیر ورزش: “سعادتمند” باید از سرپرستی فدراسیون اسکی استعفا کند

90ورزشی