وزیر ورزش: “سعادتمند” باید از سرپرستی فدراسیون اسکی استعفا کند

وزیر ورزش: “سعادتمند” باید از سرپرستی فدراسیون اسکی استعفا کند

وزیر ورزش: “سعادتمند” باید از سرپرستی فدراسیون اسکی استعفا کند

وزیر ورزش: “سعادتمند” باید از سرپرستی فدراسیون اسکی استعفا کند

90ورزشی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author