۱۶ دی، آخرین مهلت باشگاه‌ها برای ارسال مدارک حرفه‌ای سازی به AFC

۱۶ دی، آخرین مهلت باشگاه‌ها برای ارسال مدارک حرفه‌ای سازی به AFC

۱۶ دی، آخرین مهلت باشگاه‌ها برای ارسال مدارک حرفه‌ای سازی به AFC

۱۶ دی، آخرین مهلت باشگاه‌ها برای ارسال مدارک حرفه‌ای سازی به AFC