کیومرث هاشمی : برای اعزام کاروان خوب به المپیک هرکاری لازم بوده را انجام داده‌ایم

کیومرث هاشمی : برای اعزام کاروان خوب به المپیک هرکاری لازم بوده را انجام داده‌ایم

کیومرث هاشمی : برای اعزام کاروان خوب به المپیک هرکاری لازم بوده را انجام داده‌ایم

کیومرث هاشمی : برای اعزام کاروان خوب به المپیک هرکاری لازم بوده را انجام داده‌ایم

خبرگزاری دانشگاه های کشور