مخالفتی برای اعزام تیم‌های استقلال و پرسپولیس به خارج از کشور نداریم

مخالفتی برای اعزام تیم‌های استقلال و پرسپولیس به خارج از کشور نداریم

مخالفتی برای اعزام تیم‌های استقلال و پرسپولیس به خارج از کشور نداریم

مخالفتی برای اعزام تیم‌های استقلال و پرسپولیس به خارج از کشور نداریم

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author