راهیابی چهار تکواندوکار به اردوی تیم ملی مردان

با برگزاری پیکارهای اوزان فرد در اولین روز مسابقات انتخابی تیم ملی تکواندوی مردان، 6 هوگوپوش جواز حضور در اردوی تیم ملی را به دست آوردند.

اخبار دنیای تکنولوژی

ورزش و زندگی