ترس از قضاوت‌شدن، عامل ورزش نکردن زنان در باشگاه

ترس از قضاوت‌شدن، عامل ورزش نکردن زنان در باشگاه
طبق آمار جدیدی که از سوی سازمان قلب بریتانیا منتشر شده است، سه‌دهم زنان به دلیل ترس از قضاوت‌شدن به باشگاه نمی‌روند.

ترس از قضاوت‌شدن، عامل ورزش نکردن زنان در باشگاه

طبق آمار جدیدی که از سوی سازمان قلب بریتانیا منتشر شده است، سه‌دهم زنان به دلیل ترس از قضاوت‌شدن به باشگاه نمی‌روند.
ترس از قضاوت‌شدن، عامل ورزش نکردن زنان در باشگاه

آپدیت نود 32 یکشنبه

آهنگ جدید