برگزاری دومین دوره اردوی متمرکز تیم‌ملی شنا در مشهد

برگزاری دومین دوره اردوی متمرکز تیم‌ملی شنا در مشهد

برگزاری دومین دوره اردوی متمرکز تیم‌ملی شنا در مشهد

برگزاری دومین دوره اردوی متمرکز تیم‌ملی شنا در مشهد

استخدام آموزش و پرورش