اولین طلای روز سوم المپیک به تیرانداز ایتالیایی رسید/ طلای تراپ مردان به کرواسی رسید

اولین طلای روز سوم المپیک به تیرانداز ایتالیایی رسید/ طلای تراپ مردان به کرواسی رسید

اولین طلای روز سوم المپیک به تیرانداز ایتالیایی رسید/ طلای تراپ مردان به کرواسی رسید

اولین طلای روز سوم المپیک به تیرانداز ایتالیایی رسید/ طلای تراپ مردان به کرواسی رسید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author